HomeMagazín Víš všechno o OSVČ?

Víš všechno o OSVČ?

| 09.04.2014 | Mgr. Tomáš Barták
Kdo je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)? Jak se jí stát? Jaká jsou práva a povinnosti? A co budete muset platit?
Jak začít podnikat jako OSVČ? Jaké dokumenty je nutné opatřit a jaké úřady je třeba navštívit? Tyto otázky musí řešit každý, kdo se rozhodne pro samostatnou výdělečnou činnost. Nejdůležitějším dokumentem pro zahájení činnosti je výpis ze živnostenského listu. Díky němu můžete provozovat samostatně výdělečnou činnost. Za výpis ze živnostenského listu musíte uhradit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Tyto příjmy jsou taxativně vymezeny v zákoně 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec apod.

Práva a povinnosti OSVČ

 * podniká pod svým jménem a na svoji odpovědnost (například Josef Novák – účetní)
 * za závazky ručí celým svým majetkem
 * do určitého obratu může vést daňovou evidenci namísto (podvojného) účetnictví
 * v daňovém přiznání může uplatňovat paušální výdaje, resp. nemusí prokazovat náklady
 * do určitého obratu nemá povinnost být plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)
 * na rozdíl od právnických osob nemusí být zapsána do Obchodního rejstříku


Platby na sociální a zdravotní pojištění

Po získání výpisu ze živnostenského listu je třeba si uvědomit, jaké platby se nás týkají v rámci sociálního a zdravotního pojištění. V této chvíli si musíte určit, zda je pro vás vykonávaná činnost „vedlejší“ či „hlavní“. To, zda budete vést podnikání jako hlavní či vedlejší činnost, hraje větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Co konkrétně to pro podnikatele znamená a kdy se co vyplatí více?

Podnikání jako hlavní činnost

Vaše podnikání bude klasifikováno jako hlavní činnost ve chvíli, kdy nemáte žádný jiný příjem. Od měsíce, ve kterém zahájíte svou hlavní podnikatelskou činnost, se stáváte plátcem povinných minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Minimální záloha na sociální pojištění je v roce 2014 přesně 1894 Kč. Tato částka se vypočítává z průměrné mzdy. Pokud je však OSVČ účastna v tzv. II. pilíři důchodového zabezpečení, pak činí záloha 1 696 Kč. Záloha na zdravotní pojištění v roce 2014 činí 1752 Kč.


Přidej se k Jobfairákům!

S námi získáš fér přehled a zazelenáš se.

 

 Tipy pro seberozvoj  Nabídky spolupráce  Firmy s budoucností

 

 


Podnikání jako vedlejší činnost

Aby mohlo být vaše podnikání klasifikováno jako vedlejší činnost, je třeba splnit alespoň jednu ze skutečností níže, kterou je třeba doložit na příslušnou Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

O vedlejší činnosti jde v případech, kdy OSVČ: vykonává zaměstnání; pobírá invalidní či starobní důchod; má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství, nebo je na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu; osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby; osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupních II – IV, pokud se jedná o sobu blízkou nebo žijící ve stejné domácnosti; vykonává vojenskou službu, pokud nejde o vojáka z povolání; je nezaopatřeným dítětem.

Velkou výhodou vedlejší činnosti je to, že v prvním roce podnikání nemusíte odvádět zálohy za zdravotní a sociální pojištění. V dalším roce vám pak tyto zálohy budou stanoveny ze skutečného zisku. Toto jsou patrně nejvýznamnější rozdíly od hlavní činnosti.

OSVČ v roce 2014

Od letošního roku přestává platit pravidlo, že vedlejší výdělečná činnost musela být vykonávána po celý měsíc. Nyní je samostatná výdělečná činnost vykonána v těch měsících, ve kterých alespoň po část této doby trvaly důvody pro OSVČ vedlejší (např. část měsíce zaměstnání, studium). Další pravidlo, kdy osoby samostatně výdělečně činné vedlejší se přihlásily k nemocenskému pojištění a byly automaticky považovány za OSVČ hlavní, se taktéž v roce 2014 mění. Nyní se bude vycházet z určeného ročního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění (ze skutečného příjmu dle posledního přehledu). Za osobu samostatně výdělečně činnou může být tedy nově považovaná osoba, která je účastna nemocenského pojištění.

Daně

Oblast daní je asi nejméně oblíbenou záležitostí každého podnikatele. Nicméně existuje a je třeba ji respektovat.

Pokud jste v roce 2013 (stačí i část roku) podnikali, tj. měli jste příjmy z podnikání (i z vedlejší samostatně výdělečné činnosti) a tyto příjmy přesáhly výši 15 tis. Kč (jde o hrubé příjmy bez odpočtu výdajů), pak jste povinni v roce 2014 daňové přiznání podat. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 musíte podat nejpozději do 1. dubna 2014.

V souvislosti s placením daní je možné využít kalkulačku daní a odvodů pro OSVČ. Daňová kalkulačka pro OSVČ vám vypočítá daň z příjmu fyzických osob a zdravotní a sociální pojištění, které mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zaplatit v roce 2014 za rok 2013. Výpočet lze využít ke kontrole daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Kalkulačka je určena pro OSVČ, které mají podnikání jako hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Tomu odpovídají minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Kalkulačka pro OSVČ.
Návod na daňové přiznání 2014 pro fyzické osoby (OSVČ).
Další informace o OSVČ.
 
Zdroj:

Autor článku

Mgr. Tomáš Barták

Jsem absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Snažím se nacházet lásku a moudrost v každé situaci, která přede mnou vyvstává. Mým životním posláním je poznání, vnímání krásy a vztah k sobě samému i druhým lidem. Rád trávím čas se svými přáteli, miluju sport, přírodu a dobrodružství.

Podobné články v magazínu

VELUX je dobře fungující firma se zájmem o výrobu i o lidi

22.10.2021 |

Naše firma BKR ČR je součástí skupiny VELUX. Jak... Více zde

BKR ČR pomáhá lidem i přírodě

28.07.2021 |

V naší firmě jsme hrdí na to, že se nám daří... Více zde

Co dělá finanční poradce

13.05.2021 |

Finanční poradce? To je jasné už z názvu, radí... Více zde

Registrovaný uživatel se dozví o každém novém článku. Zaregistrujte se