Home

Všeobecné obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

A.1. Internetový portál Jobfairs.eu

A.1.1. Internetový portál Jobfairs.eu je server na adrese www.jobfairs.eu, který provozuje společnost Jobfairs.cz s.r.o., IČ 03660648, se sídlem Zeleného 803/13, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 86119 (dále jen „Provozovatel“.)

A.1.2. Internetový portál Jobfairs.eu (dále Jobfairs.eu) je on-line systém provozovaný na internetu za účelemzprostředkování komunikace mezi jeho Uživateli.

A.2. Provozovatel

A.2.1. Provozovatel je poskytovatelem služeb Jobfairs.eu. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozem internetového portálu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolení.

A.2.2. Kontaktní údaje:

telefon: +420 515 535 595, gsm +420 777 333 314

emailová adresa: info@jobfairs.eu

Provozovatel odpovídá na zaslané e-maily zpravidla do 2 pracovních dnů.

A.2.3. Provozovatel je vlastníkem domény Jobfairs.eu.

A.2.4. Provozovatel je plátcem DPH.

A.3. Uživatel

A.3.1. „Uživatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb portálu Jobfairs.eu.

A.3.2. Uživatel Jobfairs.eu může být registrován jako:

- Uchazeč – fyzická osoba

- Zaměstnavatel – podnikatelský subjekt

- Instituce – univerzita, fakulta, kariérní centrum

- Studentský spolek

A.4. Definice pojmů

A.4.1. „Službami“ jsou činnosti poskytované Provozovatelem prostřednictvím Jobfairs.eu.

A.4.2. „Zaměstnavatel“ je Uživatel portálu Jobfairs.eu, který nabízí práci.

A.4.3. „Uchazeč“ je Uživatel portálu Jobfairs.eu, který hledá práci.

A.4.4. „Instituce“ je Uživatel portálu Jobfairs.eu, který zastupuje univerzitu, fakultu nebo kariérní centrum.

A.4.5. „Registrace uživatele“ znamená vytvoření základních identifikačních údajů Uživatelem v systému Jobfairs.eu, a to uživatelského jména a hesla.

A.4.6. „Smlouvou o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu“ je smlouva uzavřená mezi Provozovatelem jako poskytovatelem služeb portálu a Uživatelem jako Zaměstnavatelem. Smlouva může být uzavřena písemně nebo elektronicky potvrzením registrace Zaměstnavatele. Uzavření této smlouvy je podmínkou pro využívání zpoplatněných služeb portálu Jobfairs.eu.

A.4.7. „Specifikace služeb“ je podrobný rozpis služeb v rámci paušálních měsíčních plateb pro Zaměstnavatele.

A.4.8. „Firemní stránka“ je webová stránka portálu Jobfairs.eu, vytvářená a spravovaná Zaměstnavatelem za účelem jeho prezentace a komunikace s Uchazeči. Obsah této stránky tvoří zejména text, obrázky a multimédia.

A.4.9. „Osobní profil“ je registrace Uchazeče ve formě životopisu pro potřeby osobní prezentace a komunikace se Zaměstnavatelem.

A.5. Všeobecné obchodní podmínky

A.5.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro komunikaci Uživatelů na portálu Jobfairs.eu a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu. Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi. Uživatel přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den uzavření Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu.

A.5.2. Pokud není ve Smlouvě o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto VOP není jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Uživatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.

A.5.3. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách portálu Jobfairs.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

A.5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo znění těchto VOP měnit. Je však povinen nové znění VOP vyhlásit vhodným způsobem, a to jejich zveřejněním na internetových stránkách portálu Jobfairs.eu a dále písemným upozorněním Uživatele, nejméně 1 měsíc před účinností nových VOP. Nové znění VOP se stává nedílnou součástí uzavřené Smlouvy o poskytování služeb Jobfairs.eu mezi Uživatelem a Provozovatelem, pokud Uživatel neoznámí, že v důvodu změny VOP nemá na dalším pokračování smlouvy zájem. Smlouva v takovém případě zaniká dnem doručení takového oznámení Provozovateli.

A.5.5. Veškeré smluvní vztahy, vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu a VOP, jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou podnikatelský subjekt, řídí se vztahy, které Smlouva o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu a VOP neupravují, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

A.5.6. V případě porušení podmínek Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu a VOP si Provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu.

B. Služby portálu Jobfairs.eu

B.1 Nabídka služeb portálu Jobfairs.eu

B.1.1. Základní služby portálu Jobfairs.eu pro Zaměstnavatele jsou zejména:

- základní registrace

- vytvoření a správa Firemní stránky

- vkládání a zveřejňování pracovních nabídek

- vkládání a zveřejňování zpráv

- vyhledávání registrovaných Uchazečů

B.1.2. Základní služby portálu Jobfairs.eu pro Uchazeče jsou zejména:

- základní registrace

- vytvoření Osobního profilu

- vyhledávání Zaměstnavatelů

- odběř příspěvků vybraných Zaměstnavatelů

- odesílání zpráv Zaměstnavatelům

B.2. Cena za poskytování standardních služeb portálu Jobfairs.eu

B.2.1. Služby portálu Jobfairs.eu jsou zpoplatněny pro Uživatele registrované jako Zaměstnavatele.

B.2.2. Cena za poskytování standardních služeb portálu Jobfairs.eu je uvedena v dodatku Smlouvy Specifikace služeb. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu. Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu stvrzuje, že se s tímto dodatkem seznámil a souhlasí s ním.

B.2.3. Provozovatel je oprávněn změnit ceny standardních služeb, pokud takovou změnu písemně oznámí Uživateli nejpozději 1 měsíc přede dnem účinnosti nové výše ceny. Uživatel je v takovém případě oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s účinností ke dni změny ceny. Pokud Uživatel nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu neuzavře nový dodatek ke Smlouvě, končí smlouva marným uplynutím této lhůty

B.3. Platební podmínky

B.3.1. Cena standardních služeb uvedená ve Specifikaci služeb. Cena těchto služeb je hrazena předem.

B.3.2. K platbám požadovaným předem bude vystavena zálohová faktura. K přijaté platbě bude vystaven daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného kalendářního měsíce.

B.3.3. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že daňový doklad je Provozovatel oprávněn zasílat pouze v elektronické formě e-mailem na elektronickou adresu, kterou Uživatel uvedl při registraci.

B.4. Nabídka nadstandardních služeb portálu Jobfairs.eu

B.4.1. Nabídkou nadstandardních služeb Portálu Jobfairs.eu se rozumí služby nabízené prostřednictvím Ceníku služeb, zveřejněného na internetových stránkách Jobfairs.eu. Tyto služby budou hrazeny na základě běžné faktury se splatností 14 dní ode dne jeho vystavení.

B.5. Ostatní podmínky

B.5.1. Služby Portálu Jobfairs.eu jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

B.5.2. Provozovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.)

B.5.3. Provozovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz služeb, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle Smlouvy. Provozovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu služeb s dostatečným předstihem s výjimkou havárií. Je-li provoz služeb přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné Provozovatelem, snižuje se odměna Provozovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyly služby v provozu.

B.5.4. Provozovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy portálu ze strany zákazníka.

B.5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup ke Službám Jobfairs.eu nebo změnit či pozastavit poskytování Služeb Jobfairs.eu z na dobu nezbytně nutnou, (i) bude-li to zapotřebí ze závažných, zejména bezpečnostních důvodů nebo (ii) v případě zvýšeného rizika, že Uživatel nebude plnit své finanční závazky vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu. Provozovatel bude o této skutečnosti a jejích důvodech informovat Uživatele předem nebo, není-li to možné, okamžitě poté jedním ze způsobů uvedených v

článku D.2.1.

B.5.6. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zablokovat Uživateli přístup ke Službám Portálu Jobfairs.eu v případě, že Provozovatel bude mít výhrady ke správnosti či aktuálnosti poskytnutých registračních údajů Uživatele, nebo pokud budou Uživatelem zadané informace v rozporu s dobrými mravy. Před zablokováním přístupu Provozovatel vyzve Uživatele k opravě či aktualizaci jeho registračních údajů. Pokud Uživatel nebude na výzvu Provozovatele odpovídajícím způsobem reagovat, je provozovatel oprávněn zablokovat Uživateli přístup ke Službám Jobfairs.eu do doby, dokud nebudou jeho registrační údaje opraveny nebo zaktualizovány.

B.5.4. Veškerá autorská práva související s vytvořením, provozem, správou stránek a jejich obsahem náleží provozovateli, vyjma obsahu Firemních stránek.

C.Závěrečná ustanovení

C.1. Zpracování osobních údajů

C.1.1. Osobní údaje Uživatelů jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

C.1.2. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu. K jinému zpracovávání osobních údajů je Provozovatel oprávněn pouze se souhlasem Uživatele.

C.1.3. Provozovatel se zaručuje, že osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje Uživatelů Provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují případy vymezené v zákoně o ochraně osobních údajů.

C.1.4. Uzavřením Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu vyjadřuje Uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Provozovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si Uživatel nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Provozovatele, je povinen tuto skutečnost Provozovateli oznámit.

C.2. Oznamování

C.2.1. V případě, že ze Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést faxem nebo elektronickou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem, nebo doporučeným dopisem. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

C.2.2. Provozovatel i zákazník jsou povinni se navzájem neprodleně informovat o změně telefonních čísel nebo emailových adres.

C.3. Archivace

C.3.1. Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu je uzavřena písemně nebo prostřednictvím elektronických prostředků.

C.3.2. Provozovatel zajišťuje archivaci znění Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu včetně VOP, a to v písemné formě a elektronické podobě po dobu 4 let ode dne uzavření této smlouvy.

C.3.3. Na základě písemné žádosti poskytne Provozovatel Uživateli v rámci lhůty stanovené v článku

D.3.1.2. Znění Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu včetně VOP.

C.4. Ostatní ujednání

C.4.1. Jazykem komunikace na portálu Jobfairs.eu a jazykem Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu včetně VOP je český jazyk.

C.4.2. Pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení těchto VOP shledán důvod neplatnosti, VOP jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Provozovatel v takovém případě tuto část doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu těchto VOP bylo dosaženo.

C.4.3. Změny Smlouvy o poskytování služeb portálu Jobfairs.eu a VOP mohou být činěny pouze písemně. Změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 24.10.2012